close
تبلیغات در اینترنت
دانلود مقاله ، تحقیق و پروژه - فارس مقاله
loading...

دانلود مقاله ، تحقیق و پروژه - فارس مقاله

دانلود مقاله,تحقیق,پروژه دانشجویی,پاورپوینت,نرم افزار آموزشی,برگزیده مقالات,جدیدترین مطالب معماری و...فارس مقاله

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ

Admin بازدید : 0 چهارشنبه 29 دي 1395 : 20:26 نظرات ()

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ با ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ uml ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﭼﺎرﭼﻮب زﻛﻤﻦ

دسته: کامپیوتر و it
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1116 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 100

ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﻤه ﺩﻭﻡ ﺩﻫﻪ ١٩٩٠ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺷﺪﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ

قیمت فایل فقط 47,000 تومان

خرید

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ با ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ uml ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﭼﺎرﭼﻮب زﻛﻤﻦ

ﭼﻜﻴﺪه :
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﻤه ﺩﻭﻡ ﺩﻫﻪ ١٩٩٠ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺷﺪﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻓﻘﻲ به ﺟﺎﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﺠﻤوعه ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎﺕ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺁﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﺴﺐ ﻭﻛﺎﺭ ﺁﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ، ﺷﺮﺡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺮﺩ.ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ.ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻫﻤﺔ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺯﻛﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻫﺎ ﻳﻚ نمونه ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺯﻛﻤﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﺮﺍﻱ همه ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺳﺖ . ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻴﺶ ﺷﺮﻃﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺯﻛﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ umlﻭ ﻧﻤﺎیه ﻛﺴﺐ ﻭﻛﺎﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎﻣﹰﻼ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ، ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻄﺎلعه ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ بر ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺯﻛﻤﻦ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
کلمات کلیدی:

ارزﻳﺎﺑﻲ uml

معماری سازمانی

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﭼﺎرﭼﻮب زﻛﻤﻦ

تعریف معماری سازمانی

معماری(architecture) واژه ناشناخته ای نیست، لااقل برای مهندسان و آشنایان به رشته های مهندسی، كلمه معماری یادآور یك طرح و دید همه جانبه و كلان بر ساختار و رفتار موجودیتی است كه دارای خواصی چون پیچیدگی و پویائی بوده و تهیه و نگهداشت آن مستلزم داشتن توجه ویژه ای به جامعیت، یكپارچگی، انعطاف پذیری و تعامل پذیری است.در حوزه مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) نیز ابتدا این مفهوم در محدوده سخت افزار و سپس نرم افزار اهمیت پیدا كرد، زمانیكه موضوع استفاده مجدد از قطعات از پیش ساخته شده مورد توجه واقع شد و این سئوال كه با چه تركیب و تلفیقی از عناصر موجود می‌توان سیستم جدیدی را طراحی نمود. تجربه سایر رشته های علوم و مهندسی ثابت كرده است كه هر جا نیاز به طراحی موجودیت یا سیستمی‌ باشد كه ابعاد یا پیچیدگی آن از یك حد معینی فراتر رفته، یا نیازمندیهای خاصی را تحمیل نماید، نگرش ویژه و همه جانبه ای را نیازخواهد داشت كه دراصطلاح به آن « معماری » گفته می‌شود.
امروزه معماری نه تنها در "سخت افزار" و "نرم افزار" اهمیت یافته بلکه در مدیریت جنبه های مختلف سازمان نیز نیاز به تدوین معماری ضروری شده است. معماری سازمانی(enterprise architecture) شامل مدل های كسب و كار، فرآیندها ، داده ها، سیستم های پشتیبانی كننده، شبکه و همچنین زیرساختهای فناوری برای هر دوی معماری وضع موجود و وضع مطلوب است، همچنین در معماری سازمانی نیاز به استانداردها، ملاحظات امنیتی و یك طرح انتقال می باشد.
از ویژگی های معاری سازمانی نقش پررنگ فناوری اطلاعات است و لذا گاهی از آن با عنوان "معماری فناوری اطلاعات سازمانی" نامبرده می شود، همین موضوع نقطه تمایز آن با سایر رویکردهای بهبود سازمانی مانند "مهندسی مجدد فرایند" یا "طراحی ساختار سازمانی" است. از طرف دیگر اما معماری فناوری اطلاعات سازمانی با رویکردهایی همچون طرح جامع فاوا(ict master plan) و برنامه راهبردی فاوا(ict strategic plan) هم خانواده بوده و به نوعی دربرگیرنده آنها نیز هست.
در اغلب متون منظور از معماری سازمانی، با دیدگاه فناوری اطلاعات است.لزوم معماری سازمانی را می‌توان در ظهور سازمانهای بزرگ، نیاز به طراحی و توسعة سیستمهای اطلاعاتی پیچیده، ظهور سیستمهای اطلاعاتی با منظورهای خاص و اهمیت انعطاف پذیری سازمانها در برابر فشارهای بیرونی نظیر تغییر كسب و كار، تغییر مأموریتها و ساختارهای سازمانی و تغییرات سریع فناوری ارزیابی كرد.
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات
فصل دوم:ادبیات موضوع
فصل سوم:چارچوبهای معماری سازمانی
فصل چهارم:توصیف و حل مساله
فصل پنجم:مطالعه موردی
فصل ششم:نتیجه گیری

قیمت فایل فقط 47,000 تومان

خرید

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴ ﻮﺗﺮ ﮔﺮاﻳﺶ

Admin بازدید : 0 چهارشنبه 29 دي 1395 : 20:23 نظرات ()

تحقیق و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه (full adder) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (set)

دسته: معماری کامپیوتر
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1783 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 104

در این پایان نامه ابزارهای تک الکترونی بخصوص ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (set) مورد بررسی قرار میگیرنداز آنجاییکه ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (set) ویژگیهای منحصر به فرد ،مزایا و معایبی دارند که ترانزیستورها معمولی ندارند با استفاده از آنها مدارهای پرکاربرد نظیر تمام جمع کننده،تابع اکثریت و معرفی شده اند

قیمت فایل فقط 125,000 تومان

خرید

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴ ﻮﺗﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻤﺎری ﻛﺎﻣﭙﻴ ﻮﺗﺮ با عنوان تحقیق و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه (full adder) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  (set)

ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

چکیده محتوا:
ترانزیستور تك الكترونی در حقیقت مانند یك جعبه الكترون است كه دارای دو اتصال جداگانه برای ورود و خروج الكترون می‌باشد. بزرگترین مزیت ترانزیستور تك الكترونی آن است كه در ابعاد بسیار كوچك (درحد نانومتر) قابل ساخت است.در این پایان نامه ابزارهای تک الکترونی بخصوص ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  (set) مورد بررسی قرار میگیرند.از آنجاییکه ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  (set) ویژگیهای منحصر به فرد ،مزایا و معایبی دارند که ترانزیستورها معمولی ندارند با استفاده از آنها مدارهای پرکاربرد نظیر تمام جمع کننده،تابع اکثریت و ... معرفی شده اند.
کلمات کلیدی:

بافر

گیت اکثریت

ابزارهای ﺗﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

سلول با قابلیت پیکربندی

ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  (set)

قیمت فایل فقط 125,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آی تی با عنوان تجارت الکترونیک

Admin بازدید : 0 چهارشنبه 29 دي 1395 : 20:17 نظرات ()

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آی تی با عنوان تجارت الکترونیک

دسته: رشته فناوری اطلاعات (it)
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 1584 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 245

از آنجا كه اینترنت شبكه ای باز است، رسوخ گران می توانند از راه های گوناگون بدان راه یابند در تجارت الكترونیكی كه میان دو سازمان، یا خریدار و سازمان انجام می شود خطراتی بسیار، دو سوی بازرگانی را تهدید می كند

قیمت فایل فقط 165,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آی تی با عنوان تجارت الکترونیک

مقدمه 
از آنجا كه اینترنت شبكه ای باز است، رسوخ گران می توانند از راه های گوناگون بدان راه یابند. در تجارت الكترونیكی كه میان دو سازمان، یا خریدار و سازمان انجام می شود خطراتی بسیار، دو سوی بازرگانی را تهدید می كند.با به گارگیری كامپیوتر در كارهای بازرگانی سازمان ها، افزون بر شیوه های فیزیكی كه در گذشتهبرای حفاظت از اطلاعات به كار می رفت نیاز به تامین امنیت اطلاعات به كمك ابزارهای خودكار نیز به میان آمد. هم گام با پیوند یافتن سیستم های كامپیوتری سازمان ها به كمك شبكه ها، امنیت اطلاعات یا حفاظت از داده ها در هنگام مخابره در شبكه های كامپیوتری نیز ابعاد تازه ای به خود گرفت.در بیشتر جهان، كاربرد تبادل الكترونیكی داده ها برای مبادله اسناد بازرگانی میان شركت ها، همواره رو به گسترش است. از این دست می توان اسناد معاملات بازرگانی، اسناد پرداخت، مدارك حمل و نقل را نام برد.
در سازمان هایی كه به امكانات مبادله الكترونیكی اطلاعات مجهز نیستند، كاربرد كامپیوتر در كارهای بازرگانی با نرم افزارهای مبادله الكترونیكی داده ها و رابط های ارتباطی آمیخته شده اند، تا راه حل كارآمدی برای كارهای بازرگانی ارایه شود. در تبدیل شیوه های سنتی مبتنی بر كاغذ، به شیوه های الكترونیكی تبادل اسناد، امنیت اهمیتی ویژه دارد  باید بكوشیم تا مبادلات الكترونیكی اطلاعات به جایگزین سیستم های كاغذی می شود، 
کلمات کلیدی:

تجارت الکترونیک

بانکدار ی الکترونیکی

پرداخت های الكترونیك

امنیت اطلاعات در تجارت الكترونیك

الگوریتم های رمزنگاری (crypto algorithms)

 پیشینه تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیکی یک مفهوم جدید نیست و استفاده از فن آوریهای الکترونیکی و انجام امور بازرگانی به سالها قبل باز می گردد. از بستر اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی ، امتیازات ویژه ای را برای اینگونه امور ارمغان آورده است . یکی از مهمترین این امتیازات ، کاهش هزینه هاست که با رشد اینترنت کمتر نیز می گردد . ترکیب تجارت و الکترونیک در واقع از سال 1970 آغاز شد . در آن زمان شرکتهای بزرگی دست به تشکیل شبکه های کامپیوتری زدند تا اطلاعات تجاری را بین خود وتولید کنندگان دیگر مبادله کنند . این روش ، مبادله الکترونیکی داده ها نامیده شد . مبادله الکترونیکی داده روشی است برای تبادل اطلاعات تجاری متداول با قالبی مشخص از یک کامپیوتر به کامپیوتری دیگر .
 قالب مشخص اطلاعات که باید توسط کامپیوتر های مبدأ و مقصد مورد توافق قرار گرفته باشد یکی از قالبهای متداولی است که دراین فن آوری مورد استفاده قرار می گیرند مانند انسی  یا ایزو  به واسطه مبادله الکترونیکی داده می توان درخواستهای خرید ، فروش ، فاکتورها و دیگر فرمهای کاغذی مورد استفاده در تجارت را به صورت الکترونیکی مبادله نمود . هزینه های پایین ذخیره و بازیابی اطلاعات ، دقت اطلاعات ، ارتباطات سریع تر و کاهش امور کاغذی از جمله امتیازاتی است که می توان برای مبادله الکترونیکی داده برشمرد . مبادله الکترونیکی داده نیز همچون سایر تکنولوژیها در ابتدا چندان مورد توجه قرار نگرفت . شرکتها استفاده از آن را پیچیده یافتند و نمی دانستند که چگونه آن را با سیستم فعلی خودشان ترکیب کنند . البته این رویه به سرعت تغییر کرد وتعداد شرکتهایی که از مبادله الکترونیکی داده استفاده کردند به سرعت پیشرفت کرد . 
فهرست مطالب
مقدمه 3

فصل یكم- پیشینه تجارت الکترونیک 4

دلایل استفاده از اینترنت (شكل شماره 2-1 ) برای تجارت در کشورهای در حال توسعه : 11
فصل دوم- مفاهیم و تعاریف 15
2-1-تجارت الكترونیكی چیست؟ 15
2-2-انواع تجارت الكترونیكی 18
2-2-1- تجارت "شركت با شركت" 18
توانمند كننده های تجارت مبتنی بر وب. 19
2-2-2- تجارت "شركت با مشتری" 20
2-2-3-تجارت "شركت با دولت" 22
2-2-4-تجارت "مشتری با مشتری" 22
2-2-5:تجارت سیار 24
2-3- مزایا ومعایب تجارت الکترونیک 26
معایب تجارت الكترونیك 27
2-4- نیاز ها 28
2-5- مراحل راه اندازی یک تجارت الکترونیکی از نوع b2c 29
1- انتخاب و ثبت نام فروشگاه 29
2- طراحی و ساخت فروشگاه 30
3 – سفارش و خرید 31
4- پرداخت هزینه خرید 31
5- امنیت فروشگاه 31
6_ تحویل کالا به خریدار 34
8_ بازاریابی ، تبلیغ و جذب مشتری 35
1_8 تبلیغ توسط موتورهای جستجو 35
2_8 تبلیغ در فروشگاههای مشابه 36
3_8 تبلیغ در وبسایتهای پرمشتری 36
4_8 تبلیغ در روزنامه ها ووسایل ارتباط جمعی 36
9_ بررسی و تحلیل کارآیی فروشگاه 36

فصل سوم-زیر ساخت های لازم جهت تجارت الكترونیك(infrastructure) 38

3-1 - سخت افزار های متداول در وبسایت های مهم e-commerce : 41
3-1-1- معماری بر اساس smp (symmetric multi processing) 42
3-1-2- معماری بر اساس mpp (massivelyparallel processing) 44
3-2- نرم افزار های پایه در زیر ساخت تجارت الكترونیك 45
3-2-2- زبان های برنامه نویسی 48

فصل چهارم-آشنایی با پرداخت های الكترونیك 50

4-1-  سیر تكامل سیستم های پرداخت 50
4-2-  چرا پرداخت الكترونیك؟ 51
4-2-1- فرسودگی اسكناس ها و هزینه ی سنگین تعویض آن ها 51
4-2-2- حجم اسكناس ها 51
4-2-3- جعل اسكناس ها 52
4-2-4-  پیشرفت it و امنیت آن 52
4-3-  سیستم های پرداخت الكترونیك 53

4-4- نگاهی به زوایای مختلف پرداخت الكترونیك 56

4-4-1- بر خط و غیر بر خط بودن پرداخت ها 56
4-4-2- روش اعتباری در مقابل روش غیر اعتباری 57
4-4-3-  پرداخت های خرد و پرداخت های درشت 57
4-5-  سیستم های پرداخت خرد 58
4-5-1-  میلی سنت(millicent) 58

فصل پنجم- ابزار پرداخت الكترونیك 62

5-1-1  تاریخچه پیدایش و توسعه كارت های اعتباری 64
5-2-1- بررسی فرآیند پرداخت با كارت اعتباری 65
5-3-  چك الكترونیك 71
5-4-كیف پول الكترونیك(  e-purse یا e-wallet ) چیست؟ 73

فصل ششم-بانکدار ی الکترونیکی 75

6-1-عوامل اصلی در بانکداری الکترونیکی 76
6-2- تعاریف بانکداری الکترونیک 77
انتقال الکترونیکی منابع 77
6-3- تفاوت بین بانکداری الکترونیکی و بانکداری کاغذی 78
6-4- بانکداری الکترونیکی در جهان پیشرفته 79
راهکارهای منطقی در رابطه با بانکداری الکترونیکی 87
6-6- بانكداری الكترونیكی در ایران – از تئوری تا عمل 90
6-6-1- نفوذ بانكداری الكترونیكی در مبادلات پولی 93
6-6-2- آشنایی بانك های ایرانی با بانكداری الكترونیكی 95
6-6-3- آشنایی بانك های ایران با اتوماسیون بانكی 97
6-6-4-  چشم انداز تغییرات و استفاده از تجارب 98
6-6-5-  طرح جامع اتوماسیون 99
6-6-5-1-  تاریخچه شكل گیری 99
6-6-5-3- معیار های عمده طرح جامع 100

فصل هفتم-اطلاعات محرمانه (privacy ) 103

7-1- قانون حفاظت از اطلاعات شخصی 103
مشخصات سیستم ایمنی 107
7-4- ابزارهای ایمنی 109
7-5-  انواع حملات دراینترنت 113

فصل هشتم- امنیت اطلاعات در تجارت الكترونیك 117

8-1- الگوریتم های متداول در رمزنگاری(crypto algorithms) 120
8-2- الگوریتم های hash 123
8-3-  امضاهای دیجیتال 123
8-4- نكاتی در خصوص توزیع كلید های symmetric در شبكه اینترنت 124
8-5- چگونگی فرآیند بكارگیری الگوریتم  public key و محدودیتهای آن 124
8-6-  گواهینامه 126
8-7- توصیه هایی جهت انتخاب رمز عبور 127

فصل نهم-حراجهای الکترونیکی 129

9-5-فروش online محصولات 136

فصل دهم- قرارداد الکترونیکی 139

10-1-تعریف قرارداد الکترونیکی 139
10-3- مذاکرات الکترونیکی(e_negotiation ) 152
3 _ تبادل پیشنهادات و پیام ها 163
10-4-مدل تجارت الکترونیک 171
10-5-مدل فرآیند تجاری در تجارت الکترونیک 174

.فصل یازدهم-بررسی وضعیت تجارت الكترونیك در جهان 176

11-1- تجارت الکترونیک  در کشورهای توسعه یافته 176
11-2- تجارت الکترونیک درکشورهای در حال توسعه 182
11-3- تجارت الکترونیک  در ایران 184
راهکارهای پیشنهادی 190
11-4-تجارت الکترونیکی و نقش آن در توانمند سازی زنان 197
11-5- نقش دولت در توسعه تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه 198
11-5-1- فضای مناسب سیاسی و نقش آن در توسعه تجارت الکترونیکی 199
11-5-2- چگونگی استفاده دولت از تجارت الکترونیکی 200
11-6- نظام های قانونی موجود و میزان حمایت آنان از کسانی که وارد عرصه تجارت الکترونیکی شده اند 201
11-7- اهمیت مسایل سیاسی دیگر در ایجاد زیر ساخت تجارت الکترونیکی 202
11-8-چگونگی تاثیر دولت بر ارتقا و توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 204
پیوست ها: 210
قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 210

قیمت فایل فقط 165,000 تومان

خرید

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع اطلاع رسانی صنایع دستی و هنر سنتی ایران

Admin بازدید : 0 چهارشنبه 29 دي 1395 : 19:34 نظرات ()

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع اطلاع رسانی صنایع دستی و هنر سنتی ایران

دسته: کامپیوتر و it
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 4053 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 307

با توجه به گسترش ارتباطات و نقش فناوری اطلاعات درایجاد بسترهای جدید ارتباطی، توانایی آن در بهبود و احیای صنایع، همچنین مشکلات موجود در شناخت و توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران، این پروژه ضمن بیان نقش فناوری اطلاعات در حفظ و نگهداری صنایع دستی، با در نظر گرفتن نقش سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی به عنوان متولی این امر مهم و نگاه به مشکلات مکان

قیمت فایل فقط 75,000 تومان

خرید

پروژه برنامه نویسی مهندسی کامپیوتر با عنوان

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع اطلاع رسانی صنایع دستی و هنر سنتی ایران

چکیده محتوا پروژه
با توجه به گسترش ارتباطات و نقش فناوری اطلاعات درایجاد بسترهای جدید ارتباطی، توانایی آن در بهبود و احیای صنایع، همچنین مشکلات موجود در شناخت و توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران، این پروژه ضمن بیان نقش فناوری اطلاعات در حفظ و نگهداری صنایع دستی، با در نظر گرفتن نقش سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی به عنوان متولی این امر مهم و نگاه به مشکلات مکانیزه کردن این صنعت ضمن ارائه گام هایی جهت مکانیزه کردن صنایع دستی، حاوی یک طرح برای ایجاد یک سیستم مکانیزه در جهت پیش برد گام های بیان شده است. 
کلمات کلیدی:

اتوماسیون سیستم صنایع دستی

دیاگرامهای سیستم صنایع دستی

موجودیتهای سیستم صنایع دستی

تجزیه و تحلیل سیستم صنایع دستی

 مقدمه
ایران با تنوع فرهنگ، آداب، رسوم و سابقه ی تاریخی آن ها از نظر تنوع و گستردگی هنرهای سنتی و صنایع دستی بسیار غنی است. صنایع دستی ایران بالغ بر 300 نوع می باشد و از لحاظ کیفیت در سطح مطلوب و جهان پسندی قرار دارد. ولی تاکنون هیچ فعالیت جدی در جهت شناسایی، جمع آوری و عرضه ی این محصولات انجام نگرفته است.با توجه به اهمیت و نقش هنرهای سنتی و صنایع دستی در انتقال آداب، رسوم و سنن کشور و تنوع این صنعت و در نظر گرفتن این مهم که صنایع دستی تاثیر گسترده ای بر درآمد ملی بسیاری از کشورها به همراه داشته و اشتغال وسیعی را در این کشورها به وجود آورده است، توجه بیشتر به آن کاملا منطقی به نظر می رسد.سیستم جامع اطلاع رسانی صنایع دستی کشور، سیستمی مبتنی بر وب است که از طریق معرفی محصولات و تولیدکنندگان به متقاضیان و علاقمندان علاوه بر تسهیل امر ارتباط  و مبادلات بین طرفین با ارایه مقالات، اخبار و اطلاعات لازم جهت استفاده علاقمندان و پژوهش گران گامی در جهت توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور و درنتیجه حفظ و احیای آن برمی دارد.
فهرست
1 مقدمه 8
2 مختصری در مورد صنایع دستی 9
3 سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری 11
3.1 اساسنامه سازمان 11
3.1.1 اساسنامه  میراث فرهنگی : 11
3.1.2 اساسنامه صنایع دستی  : 12
3.1.3 اساسنامه ایرانگردی و جهانگردی (گردشگری): 13
3.2 سیاستهای كلان سازمان 14
3.3 اهداف 17
3.4 چشم انداز سازمان 19
3.5 چارت سازمان 20
4 جایگاه  فناوری اطلاعات 22
5 مشکلاتی که برای ایجاد یک سیستم مکانیزه با آن مواجه می شویم 22
6 گام بندی 23
7 پروژه ما در کجا قرار دارد 23
8 شرح پروژه 25
8.1 use case diagram 25
8.1.1 دید کارکردی use case ها 25
8.1.2 دید ارتباطی use case  ها ( بیان رابطه use case ها با actor ها) 34
8.2 شرح use case diagram 39
8.2.1 شرح actor ها 39
8.2.2 شرح use case ها و activity diagram هر use case 45
8.3 use-case realizations 173
8.3.1 registration 174
8.3.2 enter activity code 183
8.3.3 ban 187
8.3.4 delete 191
8.3.5 edit 196
8.3.6 hide 200
8.3.7 introduce 204
8.3.8 login 206
8.3.9 present items for sell 218
8.3.10 read an item’s information 226
8.3.11 read forum 239
8.3.12 read information of selected search result 245
8.3.13 search 247
8.3.14 search items 248
8.3.15 upload article 249
8.3.16 view list of selected 251
8.3.17 view news’s archive 252
8.4 er diagram 253
8.4.1 فرم شرح موجودیت ها 257
8.4.2 فرم شرح موجودیت articles 259
8.4.3 فرم شرح موجودیت  artists 260
8.4.4 فرم شرح موجودیت backgroundjob 262
8.4.5 فرم شرح موجودیت banks 263
8.4.6 فرم شرح موجودیت checkpayments 264
8.4.7 فرم شرح موجودیت employee 265
8.4.8 فرم شرح موجودیت generalusers 266
8.4.9 فرم شرح موجودیت handicrafts 268
8.4.10 فرم شرح موجودیت ipban 269
8.4.11 فرم شرح موجودیت items 270
8.4.12 فرم شرح موجودیت itemsreceipt 272
8.4.13 فرم شرح موجودیت keyword 273
8.4.14 فرم شرح موجودیت logtimes 274
8.4.15 فرم شرح موجودیت managermessages 275
8.4.16 فرم شرح موجودیت  members 276
8.4.17 فرم شرح موجودیت messages 277
8.4.18 فرم شرح موجودیت news 278
8.4.19 فرم شرح موجودیت   options 279
8.4.20 فرم شرح موجودیت payment 281
8.4.21 فرم شرح موجودیت picturecode 282
8.4.22 فرم شرح موجودیت receipt 283
8.4.23 فرم شرح موجودیت reports 284
8.4.24 فرم شرح موجودیت shoppingcart 285
8.4.25 فرم شرح موجودیت texts 286
8.4.26 فرم شرح موجودیت titles 287
8.4.27 فرم شرح موجودیت topics 288
8.5 کدهای db 289
9 منابع 290

قیمت فایل فقط 75,000 تومان

خرید

پروژه رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار با عنوان سایت اتحادیه كتاب فروشان

Admin بازدید : 0 چهارشنبه 29 دي 1395 : 15:33 نظرات ()

پروژه رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار با عنوان وبسایت اتحادیه كتاب فروشان

دسته: کامپیوتر و it
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 1329 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 79

بر آن شدیم تا نرم افزاری تهیه نماییم تا بتوانیم از اتلاف وقت و هزینه های بی مورد برای كتاب فروشیها و مشتریان جلوگیری شود

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

خرید

پروژه رشته کامپیوتر  گرایش نرم افزار با عنوان وبسایت اتحادیه كتاب فروشان

تکنولوژیهای مورد استفاده::vbscript, asp, javascript, html, access
مقدمه
در طی چند سال پیش تاکنون علم کامپیوتر در جهان و ایران رو به افزون است و کاربرد این علم در کارهای روزمره بیش از پیش به چشم می خورد. بر آن شدیم تا نرم افزاری تهیه نماییم تا بتوانیم از اتلاف وقت و هزینه های بی مورد برای كتاب فروشیها و مشتریان جلوگیری شود. به طوری که مدیر سیستم، فروشگاههایی که ارائه خدمات می کنند را معرفی کرده و مدیر هر فروشگاه می تواند كتابهای خود را  درج، ویرایش، حذف و جستجو نمایند و مشتریان می توانند با عضویت در وبسایت، جستجوی ترکیبی در كتابها داشته باشند و كتاب درخواستی خود را خریداری نماید.این نرم افزار در حال حاضر به عنوان یک پروژه دانشجویی می باشد امید است تا در آینده ای نزدیک بتوان آن را بر روی شبکه  اینترنت قرار داد و استفاده بهینه ای از آن نمود.
کلمات کلیدی:

سیستم کتابخانه

اصول طراحی صفحات وب

وبسایت اتحادیه كتاب فروشان

اتوماسیون و آنالیز سیستم کتابخانه

فهرست مطالب
7. مقدمه                                                                                                                     
8. اینترنت چیست؟

8 tcp/ip . چیست؟

8. قابلیتهای اساسی اینترنت
9. نشانی کامپیوترها در اینترنت (ip address)
9. معماری زیر بنایی خدمات اینترنت
9. وضعیت کشورها به شبکه های کامپیوتری بین المللی
9. تبادل و انتقال اطلاعات بین کامپیوترها 
12.اصول طراحی صفحات وب 

  13. بررسی مفاهیم url و آدرسهای فیزیکی  

14. بررسی مفاهیم server های مختلف در اینترنت 
15.وب پویا چیست؟
15.ایجاد یك وب وبسایت در اینترنت 
16.آشنایی بر مفاهیم تجارت الكترونیك 
16.آشنایی با مقررات و اصطلاحات بازرگانی 
 16. شناسایی  زمینه كاری خود
16.انواع تجارت الكترونیك
17.پرداخت الكترونیك                                                                                                    
18.مدلهای پرداخت الكترونیك
   20. مشخصات پروژه
21.مشخصات دانشکده
       21.زبان برنامه نویسی

 21. java script چیست؟ 

23 vb script.چیست؟

23 sql.چیست؟

    25.طریقه نصب iis و کار با آن

30.نکات مهم
31.تعریف خواسته های پروژه
33.ساختمان و شرح  عملکرد نرم افزار
54.نمودار  کلی اجزاء و ارتباط میان اجزائ در نرم افزار
61.شرح ساختمان داده ها
69.خلاصه
70.ضمائم
70.شرح مختصر نرم افزارهای بکار رفته در پروژه
71.سورس پروژه
79.منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

خرید

پروژه برنامه نویسی

Admin بازدید : 0 چهارشنبه 29 دي 1395 : 15:33 نظرات ()

پروژه برنامه نویسی مهندسی نرم افزار با عنوان سیستم پرسنلی طراحی شده با vb.net و متدولوژی uml

دسته: کامپیوتر و it
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 669 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 140

پروژه حاضر در رابطه با تحلیل و طراحی سیستم پرسنلی می باشد در ابتدا متدولوژی uml مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از تحلیل سیستم دیاگرامهای سیستم با استفاده از rational roseرسم شد سپس با استفاده از نرم افزار vbnet سیستم به صورت مکانیزه تبدیل شد نمودارها، برنامه ، کدهاوسایر توضیحات در ادامه آورده شده است

قیمت فایل فقط 49,000 تومان

خرید

پروژه برنامه نویسی مهندسی نرم افزار با عنوان سیستم پرسنلی طراحی شده با vb.net و متدولوژی uml (بصورت جامع و کامل)

چکیده محتوا :
پروژه حاضر در رابطه با تحلیل و طراحی سیستم پرسنلی می باشد . در ابتدا متدولوژی uml مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از تحلیل سیستم دیاگرامهای سیستم با استفاده از rational roseرسم شد . سپس با استفاده از نرم افزار vb.net سیستم به صورت مکانیزه تبدیل شد . نمودارها،  برنامه ، کدهاوسایر توضیحات در ادامه آورده شده است .
کلمات کلیدی:

شی گرایی

طراحی سیستم پرسنلی

تجزیه و تحلیل سیستم پرسنلی

آشنایی با vb.net و متدولوژی uml

مقدمه : 
در جامعه نوین امروزی (که به عصر مدیریت اطلاعات موسوم می باشد)  دانش اطلاعات  یکی از بایدهای تصمیم گیری کلان در عصر ماست. امروز دیگر تولید یا مهارتهای اقتصادی و مالی شاخص تعیین کننده برتری در میان کشورهای پیشرفته نیست ، بلکه بیشترین تلاش در راستای افزودن اطلاعات و پیشرفت در مدیریت اطلاعات است  . از سوی دیگر سعی و تلاش بشر آن است که بیشتر و سریعتر بتواند با دیگران ارتباط برقرارکند.

سیستم پرسنلی

امور مربوط به اقدامات اولیه ورود به خدمت تا خروج پرسنل در این سیستم به شرح زیر مکانیزه گردیده است:
1- مقدمات ورود به خدمت شامل: 
     . درخواست استخدام: پرسشنامه درخواست استخدام،مصاحبه استخدامی، متقاضی، معاینه پزشکی متقاضی 
    . درخواست انتقال به شرکت – سازمان, درخواست مأمور به شرکت / سازمان 
     . درخواست جذب نیرو و امور مربوط به آن 
    . امور مربوط به پذیرش کارآموز 
     . درخواست بازگشت به خدمت 
2- ورود به خدمت شامل: 
     . تنظیم و تکمیل اطلاعات پرسنلی 
     . قرارداد کار موقت / خرید خدمات (انواع استخدام‌ها را در بر می‌گیرد) 
     . معرفی پرسنل جدید به واحد مربوطه 
3- امور حین خدمت شامل: 
     . درخواست انتقال درون سازمانی پرسنل 
     . امور مربوط به تغییر پست و شغل پرسنل 
     . امور مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی و تمدید قراردادها 
     . امور مربوط به از کار افتادگی، بیماری، حوادث و موارد مشابه 
فهرست  مطالب :
 چکیده محتوا
مقدمه
سیستم پرسنلی
مهندسی نرم افزار
شی گرایی
درباره uml  
آشنایی با vb.net
آشنایی با sql
نمودارهای  uml
نحوه اجرای برنامه
نمومه کد
منابع 

قیمت فایل فقط 49,000 تومان

خرید

آشنایی با سیستم کارین در سوئیچینگ مخابرات

Admin بازدید : 0 چهارشنبه 29 دي 1395 : 15:33 نظرات ()

آشنایی با سیستم کارین در سوئیچینگ مخابرات

دسته: برق، الکترونیک، مخابرات
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 22558 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 51

با توجه به مطالب گفته شده درک می شود که مسلماً اتاق سوییچینگ مخابرات به لحاظ یک مرکز تلفن دیجیتال اهمیت فوق العاده ای دارد و از طرفی بدست آوردن اطلاعات کلی از مهم ترین دستگاه موجود در این مرکز یعنی همان سیستم کارین و ارائه روش های بهره برداری و نگهداری سوئیج دیجیتال کارین حائز اهمیت است

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

خرید

آشنایی با سیستم کارین در سوئیچینگ مخابرات

تاریخچه مخابرات ایران

در اول ژانویه 1869  میلادی ایران به عضویت اتحادیه بین المللی تلگراف در آمد. در سال 1253  اداره تلگراف به وزارت تبدیل و « علیقلی خان مخبرالدوله » نخستین وزیر تلگراف شد.پس از جنگ جهانی اول و پدید آمدن سیستم های جدیدتر و سریعتر ارتباطی، مثل تلگراف بی سیم، دولت انگلیس در بهمن 1310  رشته ای تلگراف را كه در تملك خود می دانست به دولت ایران واگذار كرد.در فاصله سال های 1280  تا 1285  هجری شمسی پنج امتیاز ایجاد تلفن  به اشخاص حقیقی ایرانی برای مناطق تبریز، مشهد، گیلان و ارومیه داده شد كه  پنجمین و مهم ترین آن امتیازی بود كه در سال 1282  هجری شمشی به وساطت « میرزا علی اصغر خان اتابك » به « دوست محمد خان معیرالممالك » واگذار شد، كه غیر از چهار نقطه پیش گفته، تمام كشور را در بر می گرفت.
در سال 1285  تلفن بین شهری تهران- قلهك و تهران- تجریش ( پایتخت كشور ) شروع به كار كرد. سی سال بعد این ارتباط بین  24  شهر برقرار شده بود.عصر ارتباطات و مخابرات بی سیم از سال 1303  در ایران آغاز شد. نیاز به امكان تماس دائم با جهان باعث شد كه وزارت جنگ آن زمان یك دستگاه فرستنده موج بلند 20  كیلوواتی برای تهران و شش دستگاه موج بلند 4  كیلوواتی برای تبریز، كرمان، كرمانشاه و خرمهر به شوروی سفارش دهد. ایجاد خطوط ارتباطی ماكروویو به دلیل كاربردهای گسترده اش در خدمات ارتباطی بین شهری و بین المللی در سال 1345  و ارتباط آن از طریق شبكه 3800 كیلومتری بین آنكارا، تهران و كراچی برقرار شد. شبكه ماكروویو كشور نیز از سال 1351  فعالیت خود را آغار كرد. بالاخره با گشایش اولین ایستگاه زمینی در اسدآباد همدان در سال 1348  ایران وارد عصر نوین ارتباطات و مخابرات یعنی عصر ماهواره شد.ایستگاه زمینی ماهواره اسدآباد از طریق دو مدار همزمانی ( ارتفاع حدود 36000 كیلومتری زمین ) كه یكی بر روی اقیانوس اطلس و دیگری اقیانوس هند قرار دارد ارتباط تلفنی، تلفكس و ... مشتركین را با سراسر دنیا برقرار می ساخت.
در سال 1350 اولین خط تلفن خودكار بین تهران، اصفهان و شیراز برقرار شد و بتدریج سایر مراكز استان ها و شهرستان ها نیز با استفاده از سیستم های خودكار با هم تماس گرفتند. لازم به ذكر است كه این سیستم ها اغلب آنالوگ بودند تا اینكه در سال 1363 سیستم دیجیتال وارد شبكه مخابراتی شد و مركز تلفن دانشگاه اولین مركزی بود كه به این سیستم مجهز گردید. در پی این اقدامات، توسعه سیستم دیجیتال روند سریع تری به خود گرفت بنحوی كه در سال 1368 استفاده از سیستم دیجیتال عملیاتی شد و دومین مركز دیجیتال بین المللی نیز در سال 1369 راه اندازی گردید .
کلمات کلیدی:

مخابرات ایران

سیستم کارین

سوئیچینگ مخابرات

سیستم کارین در سوئیچینگ مخابرات

هدف از نگارش :
با توجه به مطالب گفته شده درک می شود که مسلماً اتاق سوییچینگ مخابرات به لحاظ یک مرکز تلفن دیجیتال اهمیت فوق العاده ای دارد و از طرفی بدست آوردن اطلاعات کلی از مهم ترین دستگاه موجود در این مرکز یعنی همان سیستم کارین و ارائه روش های بهره برداری و نگهداری سوئیج دیجیتال کارین حائز اهمیت است .
فهرست مطالب
آشنایی با سیستم کارین در سوئیچینگ مخابرات 1
مقدمه 1
تاریخچه مخابرات ایران 1

فصل اول :کلیات سیستم کارین 4

1-1 بخش اول 4
نگاه عمومی به سیستم كارین 4
شماره بندی مشتركین در سیستم كارین : 7

ساختار شبكه سوییچ : 10

2-1 بخش دوم 12
ساختار كلی سیستم کارین 12
شكل(1-2-1) بلوک دیاگرام ساختار كلی سیستم كارین 13
واحد سوییچینگ اصلی 13
قفسه كنترل دارای ساختار زیرین است : 13
قفسه منابع تغذیه و زنگ : 17

فصل دوم:ساختار سخت افزاری سیستم كارین 19

ساختار سخت افزاری سیستم كارین : 20
واحد منبع تغذیه 21
شکل (3-2)بلوک دیاگرام بردlvc 24
برد cpu ( central processing unit) 24
شکل(8-2)بلوک دیاگرام برد diag 32
برد port drive 39

برد cdtc ( cept digital trunk circuit ) 47

برد clk ( clock) 49
نتیجه گیری و پیشنهادات : 51
فهرست منابع 52

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

خرید

دانلود مقاله سیستم های ذخیره سازی اطلاعات

Admin بازدید : 0 چهارشنبه 29 دي 1395 : 15:33 نظرات ()

سیستم های ذخیره سازی اطلاعات

دسته: کامپیوتر و it
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 83 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50

حافظه ها از نظر ذخیره سازی اطلاعات و بازیابی آن به دو دسته تقسیم می شوند یکی حافظه های درون ماشین هستند و دیگری حافظه های بیرون ماشین

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

خرید

مقاله سیستم های ذخیره سازی اطلاعات

مقدمه:
حافظه ها از نظر ذخیره سازی اطلاعات و بازیابی آن به دو دسته تقسیم می شوند. یکی حافظه های درون ماشین هستند و دیگری حافظه های بیرون ماشین.حافظه های درون ماشین: عموماً حافظه های اصلی را شامل می شوند و حافظه های درون ماشین عموماً حافظه هایی هستند که عملیات کنترلی و ذخیره و نگهداری موقت اطلاعات را در سیستم انجام می دهند این حافظه ها به ذخیره شدن اطلاعات در سیستم کمک می کنند مثلاً ram شامل 4 ناحیه است این چهار ناحیه هر کدام یک عمل خاصی را در ذخیره سازی بازیابی و نگهداری پردازش انجام می دهند.منطقه‌ی سیستم عامل در ram برای ذخیره سازی فایل های اصلی سیستم عامل و برنامه های مدیریتی سیستم عامل می باشد. منطقه ی انباره یا storage برای ذخیره سازی نتیجه ی پردازش و داده های رد و بدل شده در سیستم می باشد منطقه ی پیش پردازش برای دانلود اطلاعات از ورودی استفاده می شود اما rom رام یک حافظه ی دائمی است که فقط اطلاعات اصلی سیستم که منحصر به سخت افزار است در خود ذخیره می کنند. 
بافر حافظه اصلی است که بین واحد ورودی و خروجی و ram قرار می گیرد. بافر اطلاعات را به صورت بسته بسته روی هارد دیسک یا رسانه¬ی خروجی یا رسانه¬ی ذخیره سازی قرار می دهد و از ورودی نیز داده های خوانده شده و گفته شده به صورت بسته در رم می چیند. cash حافظه ای است که هم به صورت نرم افزاری و هم سخت افزاری وجود دارد این حافظه باعث می شود تا واسط سریعی بین رم و cpu وهم چنین دستگاه های نقل وانتقال قرار می گیرد این حافظه از سیستم عامل دستور می گیرد و در بعضی از سیستم عامل ها میزان آن و نحوه ی کارکرد آن قابل تغییر است مثل linux –unix.
کلمات کلیدی:

حافظه

ذخیره سازی اطلاعات

سیستم های ذخیره سازی اطلاعات

فهرست مطالب
سیستمهای ذخیره سازی اطلاعات: 1
tape یا نوار مغناطیسی: 3

پارامترهای مهم در نوار: 4

disk یا حافظه گردان مغناطیسی: 5
نحوهی ضبط اطلاعات بر روی دیسک: 8

تعریف مفاهیم بنیادی فایل: 10

مفاهیم رکورد و تعریفهای مختلف رکورد در سیستم ذخیره و بازیابی: 11
تعریف رکور و تعریف منطقی رکورد: 13
فایل چیست؟ 16
بلاک بندی چیست؟ 16
چگالی یا لود اولیر یعنی چه؟ 17
p: حافظه هرز درون بلاک 19
حافظه هرز ناشی از نگنجیدن       20

باکت یعنی چه؟   "bucket" 21

نشانی دهی و آدرس دهی فایل ها: 25
بافر و بافرینگ: 27
مدیریت بافرها: 28
انواع بافرینگ: 29
سیستم و ساختار فایلها: 32

انواع تعریف ساختار فایل 33

فایل مرتب شده اصلی(ترتیبی) 34
فایل شاخص 34
زمان عمل درج: 39
عمل به هنگام سازی: 39
زمان خواندن تمام فایل: 40
زمان سازماندهی مجدد: 40
ساختار فایل ترتیبی و ارزیابی آن: 41

ارزیابی های کارایی فایل های ترتیبی: 42

به دست آوردن زمان رکورد بعدی: 43
زمان خواندن کل فایل: 45
فایل ترتیبی شاخص دار: 46

در فایل ترتیبی نحوه پردازش چگونه است؟ 46

د) الگوریتم های کنترل بازوی دیسک: 51

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

خرید

تعداد صفحات : 135

درباره ما
وبسایت فارس مقاله در زمینه مقالات ، تحقیق و پروزه ها فعالیت دارد و روزانه تعداد بسیاری فایل مرتبط با این موارد قرار داده می شود که علاقه مندان به دانش و فناوری می توانند دانلود نمایند.
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1073
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 84
 • آی پی دیروز : 151
 • بازدید امروز : 230
 • باردید دیروز : 377
 • گوگل امروز : 89
 • گوگل دیروز : 147
 • بازدید هفته : 919
 • بازدید ماه : 3,691
 • بازدید سال : 3,691
 • بازدید کلی : 3,691