close
تبلیغات در اینترنت
طراحی و تحلیل
loading...

دانلود مقاله ، تحقیق و پروژه - فارس مقاله

طراحی و تحلیل

بررسی میزان رعایت"حریم بیماران" توسط تیم درمان و ارتباط آن با رضایت مندی بیماران در بخش اورژانس بی

Admin بازدید : 39 یکشنبه 29 اسفند 1395 : 5:43 نظرات ()

بررسی میزان رعایت"حریم بیماران" توسط تیم درمان و ارتباط آن با رضایت مندی بیماران در بخش اورژانس بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران 1386

دسته: پزشکی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 55 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 14

حریم شخصی به عنوان اصل اساسی انسانیت و یکی از حقوق بنیادین و نیاز ضروری و مهم هر انسان است و رعایت آن به ویژه در سازمان های مراقبت بهداشتی الزامی شناخته شده است

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

بررسی میزان رعایت"حریم بیماران" توسط تیم درمان و ارتباط آن با رضایت مندی بیماران در بخش اورژانس بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران 1386

چكیده:
حریم شخصی به عنوان اصل اساسی انسانیت و یکی از حقوق بنیادین و نیاز ضروری و مهم هر انسان است و رعایت آن به ویژه در سازمان های مراقبت بهداشتی الزامی شناخته شده است. رعایت حریم و رضایت مندی بیماران از شاخص های کیفیت مراقبت به شمار می روند و یکی از اهداف اصلی نظام خدمات سلامتی است. .هدف از این مطالعه تعیین میزان رعایت حریم بیماران توسط تیم درمان و ارتباط آن با رضایت مندی آنان در بخش اورژانس است.مواد و روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی، از نوع همبستگی است كه360 بیمار بستری در بخش اورژانس بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران1386به صورت در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله پرسشنامه با استفاده از نرم افزارspss  و آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد حدود نیمی از بیماران رعایت حریم خود را در سطح ضعیف تا متوسط و 4/49 درصد از آنها رعایت حریم خود را در سطح نسبتا خوب و خوب بیان كردند، هم‌چنینهم‌چنین رعایت حریم یك سوم بیماران در ابعاد   فیزیكی(1/36%) و روانی- اجتماعی(9/31%) در سطح متوسط و حریم اطلاعاتی (6/30%) در سطح نسبتا خوب بود. 4/76 درصد از بیماران میزان رضایت از حریم خود را در سطح پایین و متوسط بیان كردند.رضایتمندیهمچنین با این حال رضایتمندیرضایت‌مندی نیمی از بیماران از رعایت حریم فیزیكی(50%) و روانی- اجتماعی(8/50%) در سطح پایین  بود و در حریم اطلاعاتی میزان رضایت‌مندی درصد بیشتری (6/58%) در سطح پایین بود. ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط مستقیم و معنی ‌‌داری را بین رعایت حریم و رضایتمندیرضایت مندی بیماران در ابعاد گوناگون نشان داد. برخی از متغیرهای دموگرافیك ارتباط معنی داری با رعایت حریم و رضایتمندیرضایت مندی بیماران داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به اینكه هنوز رعایت حریم و رضایتمندیرضایت مندی اكثریت بیماران در واحد مربوطه در سطح مطلوبی قرار ندارد، لذا توجه خاص متخصصان بالین و آموزش و نیز انجام اقداماتی جهت رعایت مناسب حریم و رضایتمندیرضایت مندی بیماران امری ضروری است.
واژه های کلیدی:

حریم بیمار

رضایت مندی

تیم درمان

بخش اورژانس

مقدمه:
حریم شخصی به عنوان اصل اساسی انسانیت و یکی از حقوق بنیادین  هر انسان و نیاز ضروری و مهمی است که به ویژه رعایت آن در سازمان های مراقبت بهداشتی و هنگام پرستاری الزامی شناخته شده است(3،2،1). از نظر روانشناسان نیز قلمرو و حریم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوریکه نمی ‌‌توان چیز دیگری را جایگزین آن کرد(4). این مقوله با احترام به شان افراد مربوط می شود، از این رو به عنوان اساس و بنیاد پزشکی در نظر گرفته شده است و اهمیت روزافزونی می یابد. وضع قوانین در این زمینه حاکی از این امر است (5) . 
در حقوق بیماران، حق حریم شخصی بسیار مورد تاکید قرار گرفته است (6-45) ؛ با این حال اما هنوز مراقبت روانی در بسیاری از مراکز درمانی ضعیف است و به ویژه توجه اندکی به حس حریم خصوصی می شود( 2).
از حریم شخصی تعاریف متعددی شده است که به دلیل توجه به ابعاد گوناگون آن می باشد. چهار جنبه حریم شخصی شامل خلوت، همدلی، گمنامی و محافظت است(7). به طور گستردهكلی حریم بیمار به دو صورت حریم شخصی و حریم اطلاعاتی قابل تشخیص است(9،8) و به عقیده leino-kilpi و همکاران (2000) حریم بیمار دارای ابعاد گوناگون فیزیکی، روحی روانی، اجتماعی و اطلاعاتی است(10).رعایت حریم شخصی در ایجاد ارتباط موثر کادر درمان با بیمار(11) و حفظ آرامش بیمار(12) بسیار ضروری است. از طرفی پیامد های نقض حریم بیمار، قابل توجه و گاهس ناخوشایند است. پنهان نگه داشتن بخش هایی از تاریخچه بیماری، امتناع از معاینه فیزیکی(13) تعدیافزایش اضطراب ، استرس، برانگیخته شدن رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز(14) از جمله این پیامدها است.
امروزه با توجه به افزایش تکنولوژی و استفاده از کامپیوتر جهت ثبت بسیاری از اطلاعات بیماران، هم‌چنین افزایش تحقیقات در زمینه سلامت لزوم توجه بیشتر به حریم و رازداری را نسبت به گذشته می طلبد(15). نقض حریم بیماران نه تنها می تواند صدمات غیر قابل جبرانی را به بیماران وارد كند بلكه می تواند كل سیستم مراقبت سلامت را تحت تاثیر قرار دهد(16).با وجود اهمیت این مسئله، زمانی که شخص در بیمارستان پذیرش می شود، همیشه قادر به کنترل حریم شخصی خود نیست (17) از طرفی بخش اورژانس از جمله محل های پر سرو صدا، پر رفت و آمد، شلوغ و با بیماران متنوع و زیاد است(18) لذا رعایت مناسب حریم برای بیماران توسط تیم درمان توجه بیشتری را می طلبد.

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

بررسی نگرش و میزان همكاری بیماران مراجعه كننده به درمانگاههای زنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه آ

Admin بازدید : 169 جمعه 20 اسفند 1395 : 15:21 نظرات ()

بررسی نگرش و میزان همكاری بیماران مراجعه كننده به درمانگاههای زنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران با دانشجویان پزشكی

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 170 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 47

طب زنان یكی از شاخه‌های مهم رشته پزشكی است حضور و مشاركت دانشجویان در درمانگاههای زنان سبب دستیابی آنان به توانایی‌های لازم بالینی می‌شود مطالعه حاضر برای ارزیابی بینش، نگرش و میزان موافقت بیماران با مشاركت دانشجویان پزشكی در مراحل مختلف ویزیت سرپایی و عوامل اجتماعی مؤثر بر پذیرش بیماران انجام شده است

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

طب زنان یكی از شاخه‌های مهم رشته پزشكی است. حضور و مشاركت دانشجویان در درمانگاههای زنان سبب دستیابی آنان به توانایی‌های لازم بالینی می‌شود.

مطالعه حاضر برای ارزیابی بینش، نگرش و میزان موافقت بیماران با مشاركت دانشجویان پزشكی در مراحل مختلف ویزیت سرپایی و عوامل اجتماعی مؤثر بر پذیرش بیماران انجام شده است.

مواد و روشها:

مطالعه حاضر به روش cross sectional برروی 500 نفر خانم مراجعه‌كننده به درمانگاههای زنان بیمارستانهای بوعلی، امیرالمؤمنین و جواهری تهران انجام شده است. ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته بود كه با مصاحبه با بیماران تكمیل می‌گردید. پرسشنامه شامل خصوصیات دموگرافیك، تجربه قبلی و بینش اولیه بیماران در مورد حضور دانشجویان پزشكی و موافقت یا مخالفت آنان با مشاركت دانشجویان در مراحل گوناگون ویزیت بود.

برای مقایسه عوامل مؤثر بر تصمیم بیماران برای پذیرش مشاركت دانشجویان در بین گروههای‌مختلف ازتست x2 یا t test و oneway anova استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین سن بیماران 2/34 سال و 8/99% بیماران مسلمان بودند. 6/82% بیماران تحت بیمه‌های اجتماعی قرار داشتند، 72% سابقه حضور و معاینه توسط دانشجویان پزشكی را در گذشته داشتند و 72% اساساً حاضر به ویزیت توسط پزشك مرد نبودند. 55% بیماران این دیدگاه را داشتند كه دانشجوی پزشكی باید در تمامی مراحل ویزیت مشاركت كند درحالیكه 8/98% بیماران با مشاركت دانشجویان پزشكی حداقل در یكی از مراحل ویزیت زنان موافقت نبودند.

در بررسی عوامل احتمالی مؤثر بر موافقت با مخالفت بیماران یافته‌های كلی حاكی از آن است كه با افزایش سن و دفعات بارداری همكاری بیماری افزایش یافته است. همچنین كارمندان و كسانی كه تحصیلات بیشتر داشتند نیز همكاری بیشتری داشتند.

نتیجه‌گیری:

بیشتر زنان اجازه مشاركت دانشجویان پزشكی را در حداقل یكی از مراحل ژنیكولوژیك دادند. تنها درصد كوچكی از خانمها به‌طور كلی اجازه هیچگونه حضور و مشاركت دانشجویان را ندادند. بیشترین مخالفت بیماران با حضور دانشجویان در مرحله معاینه زنان بوده است. به نظر می‌رسد با توجه بیشتر به خواسته‌های بیماران و ایجاد شرایط مناسب برای ایشان بتوان سطح آموزش بالینی دانشجویان پزشكی را ارتقا بخشید.

فهرست مطالب

فصل اول.................................................................................... 1

بیان مسأله.................................................................................. 2

پیشینه تحقیق............................................................................... 5

فصل دوم.................................................................................. 11

متد و روش‌ها............................................................................ 12

تاریخچه پرسشنامه..................................................................... 13

فصل سوم................................................................................. 14

نتایج....................................................................................... 15

فصل چهارم.............................................................................. 43

بحث و نتیجه‌گیری.................................................................... 44

پیوست‌ها................................................................................. 47

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

وازکتومی توبکتومی 10 صفحه

Admin بازدید : 101 سه شنبه 03 اسفند 1395 : 20:9 نظرات ()

وازکتومی توبکتومی 10 صفحه

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 7 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

بستن لوله های رحم بستن لوله های اسپرم

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید


توبكتومی: بستن لوله های رحمی در زنان

توبكتومی یكی از روش های دائمی پیشگیری از بارداری است.در این روش لوله های رحمی مسدود می شود و به این ترتیب از برخورد تخمك زن با نطفه مرد در داخل لوله رحمی جلوگیری به عمل آمده و در نتیجه لقاح صورت نمی گیرد.

وازكتومی یا بستن لوله های منی بر در مردان یك عمل جراحی سرپایی است كه به عنوان روشی ساده ، مطمئن ، سریع و بی خطر برای پیشگیری از بارداری به كار می رود

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

بررسی ارتباط جو روانی،اجتماعی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم

Admin بازدید : 35 سه شنبه 03 اسفند 1395 : 19:28 نظرات ()

بررسی ارتباط جو روانی،اجتماعی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 287 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 112

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی همراه با پرسشنامه پیشرفت تحصیلی و مسایل مربوط به آن یکی از دغدغه های اصلی نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشورهاست چرا که مسئولین و تصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سراسردنیا، توسعه و پیشرفت جامعه را در توسعه و پیشرفت نظام آموزشی می دانند و این توسعه و پیشرفت از طریق پیشرفت تحصیلی

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

مقدمه و هدف:جو روانی-اجتماعی کلاس درس یکی از عوامل موثربر پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. جو روانی-اجتماعی کلاس ،تاثیرات معناداری بر رفتارهای یادگیری دانشجویان ،باورهای مربوط به خود، اسنادهای علمی، انگیزش تحصیلی و اجتماعی،عملکرد هیجانی ، ارزش ها و پیشرفت تحصیلی دارد. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط جو روانی-اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دکترای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان صورت گرفته است.

مواد و روشها: این مطالعه توصیفی -تحلیلی و از نوع مقطعی است که در دانشجویان دکترای حرفه ای (پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی) دانشگاه علوم پزشکی کرمان و اساتید آنها با استفاده از پرسشنامه جو روانی-اجتماعی کلاس درس(میشو ،کومو و گوپیل)در دو سطح ادراک و انتظار ،در بین 115 نفر دانشجوی پزشکی،42نفر دانشجوی دندانپزشکی و 65 نفر دانشجوی داروسازی و همچنین تعداد 21 نفرعضوهیئت علمی انجام شد. برای توصیف داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی و همچنین جداول استفاده گردید و به منظور تحلیل داده ها نیز از آزمون های tبا دو گروه مستقل، t زوجی، آزمونanova و همچنین ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی داری دراین مطالعه کمتر از 0.05 در نظرگرفته شده است.

یافته ها:مقایسه نمره انتظار (77/4 ± 80/31) و ادراک (60/4 ± 2/29) اساتید از جو کلاس نشان دهنده اختلاف معنادار می باشد(p<0.05 ). با استفاده از آزمون anova به طور مشخص سطح انتظار اساتید بیشتر از ادراک می باشد.در دانشجویان نیز مقایسه نمره انتظار (37/4 ± 03/29) و ادراک (10/5 ± 433/24) از جو کلاس نشان دهنده وجود اختلاف معنادار می باشد و به طور مشخص سطح انتظار بیشتر از ادراک می باشد(p<0.001).و مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان سه دانشکده از جو کلاس نیز نشان دهنده اختلاف معنادار می باشد و به طور معناداری سطح انتظار بیشتر از ادراک می باشد(p<0.01). این در حالی است که بین دانشجویان 3 رشته از نظر تفاوت بین انتظار و ادراک، تفاوتی وجود ندارد(p>0.05).مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان و اساتید از جو کلاس نیز نشان دهنده اختلاف معنادار می باشد و به طور معناداری سطح انتظار(p<0.05) و ادراک (p<0.001) اساتید بیشتر از دانشجویان است.وبین معدل دانشجویان فقط با نمره ادراک همبستگی ضعیف و منفی (معکوس) وجود دارد p=0.042)).

نتیجه گیری:درمجموع یافته های این مطالعه نشان می دهد که بین جو روانی-اجتماعی کلاس و پیشرفت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد. برای پیشگیری از افت تحصیلی شناسایی و توسعه مدلهای مفهومی به ویژه، تدوین و توسعه ی یک مدل تجربی ازعملکرد تحصیلی برپایه ویژگیهای شناختی در این راستا می تواند کمک کننده باشد .

فهرست مطالب

چکیده محتوا. ‌أ

فهرست جداول. ‌د

فهرست ضمائم و پیوست.. ‌ه

فصل اول: مقدمه و اهداف

1-1)مقدمه:2

2-1)بیان مسئله و اهمیت موضوع:3

3-1)هدف کلی.. 6

1-3-1)اهداف جزئی :6

2-3-1)اهداف كاربردی:6

4-1)سؤالات و فرضیات پژوهش :7

فصل دوم: کلیات وبررسی متون

1-2)کلیات.. 9

1-1-2)فلسفه تعلیم و تربیت.. 9

2-1-2)یادگیری.. 9

3-1-2)آموزش... 10

4-1-2)پیشرفت تحصیلی:11

5-1-2)کلاس درس:13

6-1-2)جو روانی-اجتماعی کلاس:14

2-2)مروری برمطالعات ایران و جهان.. 19

2-2-2)مطالعات جهان:19

2-2-2)مطالعات ایران:26

3-2)جمع بندی.. 29

فصل سوم: روش تحقیق

1-3) نوع مطالعه:31

2-3)جمعیت مورد مطالعه. 31

3-3)روش جمع آوری داده ها:31

4-3)روش اجرا:31

5-3)مشخصات ابزار جمع آوری داده های مطالعه:32

6-3)پرسشنامه اصلی تحقیق.. 32

7-3)روش تجزیه و تحلیل داده ها:34

8-3)تعاریف واژه ها34

پیشرفت تحصیلی:34

2-8-3)تعریف عملی:35

9-3) ملاحظات اخلاقی:35

10-3)مشکلات و محدودیت ها:36

فصل چهارم: یـافتــه هـا

1-4)مقدمه:38

1-1-4)تجزیه و تحلیل آماری.. 38

2-1-4)مشخصات نمونه ها:38

3-1-4)خصوصیات اساتید :40

4-1-4)خصوصیات دانشجویان:42

5-1-4)وضعیت انتظار و ادراک اساتید و دانشجویان:44

6-1-4)نتایج تحلیل های به عمل آمده:44

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5) بحث بررسی دستیابی به اهداف پژوهش:51

2-5)نتیجه گیری نهایی :57

3-5)پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 57

4-5)پیشنهادات کاربردی.. 58

منابع و مآخذ

فهرست جداول

جدول 1- 4: فراوانی افراد شرکت کننده در پژوهش.... 49

جدول 2-4: مشخصات اساتید شرکت کننده در پژوهش (15=n)51

جدول 3-4: مشخصات دانشجویان شرکت کننده در پژوهش (203=n)53

جدول 4- 4: مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان سه دانشکده از جو کلاس... 55

جدول 5- 4: مقایسه اختلاف نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان 3 رشته. 56

جدول 6- 4: مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان برحسب جنس.... 57

جدول 7- 4: مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان و اساتید از جو کلاس... 58

جدول 8- 4: وضعیت همبستگی سن، معدل، نمره انتظار،نمره ادراک دانشجویان از جو کلاس... 59

فهرست ضمائم و پیوست

پیوست شماره یك: پرسشنامه دانشجویان.. 83

پیوست شماره دو: پرسشنامه اساتید. 89

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

پمفلت (بروشور) بیماری اسهال

Admin بازدید : 142 سه شنبه 03 اسفند 1395 : 19:27 نظرات ()

پمفلت (بروشور) بیماری اسهال

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 105 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 2

ناشی از علل تغذیه ای پرخوری شروع غذاهای جدید تهیه شیر خشک به روش غلط

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

علل اسهال

1- ناشی از علل تغذیه ای ، پرخوری ، شروع غذاهای جدید ، تهیه شیر خشك به روش غلط

2- ناشی از عوامل روحی و روانی مانند خستگی در كودكان بیش فعال و هیجانات عصبی

3- ناشی از مصرف داروهای انتی بیوتیك ، مسهل ، داروهای تب بر ( چون دارای ساكارز می باشند)

4- ناشی از مسمومیت با فلزات سنگین ( جیوه ، سرب و ...)

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پمفلت (بروشور)آموزش شیر دهی به مادران

Admin بازدید : 117 سه شنبه 03 اسفند 1395 : 19:27 نظرات ()

پمفلت (بروشور)آموزش شیر دهی به مادران

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 5 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 2

موزش زن باردار و همسرش درباره تولد شیرخوار و تغذیه با شیر مادر یک بخش صحیح از مراقبت دوران بارداری است

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

آموزش شیردهی در دوران بارداری

آموزش زن باردار و همسرش درباره تولد شیرخوار و تغذیه با شیر مادر یک بخش صحیح از مراقبت دوران بارداری است. سایر اعضای خانواده را نیز که می‌‌توانند تغذیه با شیر مادر را حمایت کنند می‌‌توان آموزش داد. آموزش می‌‌تواند در مراكز بهداشتی، درمانی، مطب پزشک یا کلینیک انجام شود .بیمارستان‌ها و سایر مؤسسات نیز می توانند آموزش برای زنان باردار و همسران‌شان فراهم نمایند. توصیه و تشویق متخصصین زنان و مامایی برای تصمیم گیری در مورد تغذیه با شیر مادر حیاتی

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پمفلت (بروشور) ضرر و زیان های غذاهای حاضری

Admin بازدید : 81 سه شنبه 03 اسفند 1395 : 19:27 نظرات ()

پمفلت (بروشور) ضرر و زیان های غذاهای حاضری

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 86 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 2

سیاری اگر از منزل دور باشند و گرسنه هم بلافاصله به سراغ این غذاها می روند اما متأسفانه به علت این که ذائقه بسیاری به این غذاها عادت کرده است

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

غذا های آماده یا فست فودها ، غذاهایی هستند كه خیلی آسان و سریع تهیه می شوند، خوشمزه هستند ، طرفداران بسیاری دارند و در مقابل بسیار مضر هستند.

بسیاری اگر از منزل دور باشند و گرسنه ، هم بلافاصله به سراغ این غذاها می روند اما متأسفانه به علت این كه ذائقه بسیاری به این غذاها عادت كرده است و آن را لذیذتر از غذاهای سنتی حتی در منزل نیز به سراغ آنها می روند.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پمفلت (بروشور) راههای جلوگیری از بارداری

Admin بازدید : 122 سه شنبه 03 اسفند 1395 : 19:27 نظرات ()

پمفلت (بروشور) راههای جلوگیری از بارداری

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 7 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 2

جلوگیری از بارداری شامل وسایل و روش های متعددی است که فرد می تواند برای پیشگیری از حاملگی از آنها استفاده کند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

جلوگیری از بارداری شامل وسایل و روش های متعددی است که فرد می تواند برای پیشگیری از حاملگی از آنها استفاده کند. پزشکان، مأمورین بهداشت و سلامت، ماماها، و پرستاران می توانند اطلاعات مفیدی را راجع به جلوگیری از بارداری در اختیار شما قرار دهند. کلیه افرادی که در مطب پزشکان، درمانگاه های عمومی، یا بیمارستان ها کار می کنند موظف به حفظ اسرار مراجعین هستند.  

انواع روش های پیشگیری از بارداری

*کاندوم

*دیافراگم/سر پوش

*اسپرم کش ها

*قرص های ضد بارداری فاقد استروژن

*قرص های ضد بارداری

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول

Admin بازدید : 127 شنبه 30 بهمن 1395 : 15:42 نظرات ()

پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 18 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 2

این تحقیق در دو صفحه و 6 پاراگراف جهت بروشور تهیه شده استدر هنگام پرینت باید پشت و رو در یک برگه a4 پرینت گردد

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

مقدمه: امروزه مصرف مواد مخدر شیوع بسیار دارد. ترامادول به عنوان یکی از داروهای ترک اعتیاد، بسیار در دسترس است. با وجود عوارض جدی مسمومیت با ترامادول، مطالعات محدودی درباره‌ی آن انجام شده است. در این مطالعه شیوع علایم بالینی در مسمومین با ترامادول، طول مدت بستری و پیایند بیماران بررسی صورت گرفت.

واژگان کلیدی: ترامادول، مسمومیت، پیایاند.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

دانلود پاورپوینت بیمارستان دوستدار مادر40اسلاید

Admin بازدید : 101 شنبه 30 بهمن 1395 : 15:41 نظرات ()

پاورپوینت بیمارستان دوستدار مادر40اسلاید

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 7962 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

بیمارستان دوستدار مادر مکانی است که در آن هرمادری، در هر زمانی از بارداری، زایمان و تا 6 هفته پس از زایمان با هر وضعیتی از سلامتی مراجعه كرد خدمت اثر بخش و كارآمد دانلود كند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

بیمارستان دوستدار مادر مکانی است که در آن هرمادری، در هر زمانی از بارداری، زایمان و تا 6 هفته پس از زایمان با هر وضعیتی از سلامتی مراجعه كرد خدمت اثر بخش و كارآمد دانلود كند به صورتی که سلامت جنین و نوزاد او نیز در این مکان تامین گردیده و این حضور برای او خاطره ای خوشایند از فرآیند بارداری و زایمان باقی گذارد.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

دانلود پاورپوینت تنفس18 اسلاید

Admin بازدید : 87 شنبه 30 بهمن 1395 : 15:41 نظرات ()

پاورپوینت تنفس18 اسلاید

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 1665 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18

مقصود اصلی تنفس تامین هوای کافی برای شش هاست که اکسیژن ضروری را به خون جذب و در همه سطح بدن پخش کند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

مقصود اصلی تنفس ،تامین هوای کافی برای شش هاست که اکسیژن ضروری را به خون جذب و در همه سطح بدن پخش کند . بازدم ، شش را برای تنفس بعدی خالی می کند . به علاوه به بدن این فرصت را می دهد که گازهای زاید مثل دی اکسید کربن را خارج می کند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

دانلود پاورپوینت درک درد وتئوری درد35اسلاید

Admin بازدید : 90 شنبه 30 بهمن 1395 : 15:41 نظرات ()

پاورپوینت درک درد وتئوری درد35اسلاید

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 945 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35

درد شکلی از استرس است که با افزایش کاتکول آمینها موجب تغییرات ذیل می شود

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

nتاثیرات درد
nدرد شکلی از استرس است که با افزایش کاتکول آمینها موجب تغییرات ذیل می شود:
nافزایش برون ده قلب
nافزایش فشار خون
nافزایش تنفس
nالکالوز مادری
nکاهش جریان خون مغزی و رحمی ناشی شده از انقباض عروقی
nکاهش انقباضات رحمی
nتاخیر در تخلیه معده که منجر به تهوع واستفراغ می شود
nتاخیر در تخلیه مثانه
nدر موارد شدید تاثیر منفی بر روابط مادر و نوزاد
nبه خاطر ترس از حاملگی بعدی بر روابط جنسی اثر میگذارد و مشکلات خانوادگی ایجاد می کند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

دانلود پاورپوینت زایمان فیزیولوژیک 40اسلاید

Admin بازدید : 87 شنبه 30 بهمن 1395 : 15:41 نظرات ()

پاورپوینت زایمان فیزیولوژیک 40اسلاید

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 5473 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

زنان هرگز لحظه تولد فرزندشان را فراموش نمی کنند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

.1توانستن
.2کمک به خود
.3بدن متعلق به خودتان است
.4زایمان غیرقابل پیش بینی است
.5تمام تجربیات شما معتبر است
.6زنان هرگز لحظه تولد فرزندشان را فراموش نمی کنند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

دانلود پاورپوینت کلاسهای آمادگی برای زایمان24 اسلاید

Admin بازدید : 95 شنبه 30 بهمن 1395 : 15:41 نظرات ()

پاورپوینت کلاسهای آمادگی برای زایمان24 اسلاید

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 1879 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24

افزایش اطلاعات در مورد برنامه های مراقبتی و بهداشتی

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

.1دادن اطلاعات به منظور كاهش استرس
.2افزایش اطلاعات در مورد برنامه های مراقبتی و بهداشتی
.3كاهش اضطراب و اصلاح تفكرات نادرست
.4آموزش مهارتهای عصبی عضلانی
.5كمك به مادر برای كاهش و كنترل درد با حداقل استفاده از دارو
.6افزایش اعتماد به نفس

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

دانلود پاورپوینت پوزیشن مادر در لیبرو زایمان30اسلاید

Admin بازدید : 87 شنبه 30 بهمن 1395 : 15:41 نظرات ()

پاورپوینت پوزیشن مادر در لیبرو زایمان30اسلاید

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 2685 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

هر وضعیتی که باعث ایجاد فاصله بین استخوان های نشیمنگاه و آزاد شدن مهره های کمری گردد زمان این مرحله را

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

nدر عوض هر وضعیتی كه باعث ایجاد فاصله بین استخوان های نشیمنگاه و آزاد شدن مهره های كمری گردد زمان این مرحله را كوتاهتر می كند و جنین با مانع كمتری این مسیر را طی می كند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

دانلود پاورپوینت نقش همراه و همسر در زایمان24اسلاید

Admin بازدید : 87 شنبه 30 بهمن 1395 : 15:40 نظرات ()

پاورپوینت نقش همراه و همسر در زایمان24اسلاید

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 2340 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24

اگر شرایطی وجود داشته باشد که همسر بتواند به عنوان همراه در کنار مادر باشد باید در کلاسهای خصوصی شرکت کرده و گواهی بگیرد

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

همراه خانمی است که مادر انتخاب می کند تا در هنگام زایمان در کنار وی باشد
شرکت و حضور همراه در کاسهای آمادگی برای زایمان ضروری است
همراه باید یک فرد ثابت باشد
همراه باید رازدار و امین و ترجیحا سواد دار باشد و مادر با وی احساس امنیت کند
همراه باید در 4 جلسه آخر کلاس شرکت داشته باشد تا گواهی شرکت دانلود کند
اگر مادر خواستار تعویض همراه باشد باید با مربی هماهنگی کند
اگر شرایطی وجود داشته باشد که همسر بتواند به عنوان همراه در کنار مادر باشد باید در کلاسهای خصوصی شرکت کرده و گواهی بگیرد

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

دانلود پاورپوینت مراقبت مادران باردار90اسلاید

Admin بازدید : 127 شنبه 30 بهمن 1395 : 15:40 نظرات ()

پاورپوینت مراقبت مادران باردار90اسلاید

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3790 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

را تعریف کنید و نقش آنرا در تحلیل وضعیت بهداشتی یک جامعه توضیح دهید

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

lاهداف آموزشی:
.1mmrرا تعریف کنید و نقش آنرا در تحلیل وضعیت بهداشتی یک جامعه توضیح دهید.
.2mmr را در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مقایسه کنید.
.3وضعیت mmr را در ایران بررسی و با کشورهای دیگر مقایسه کنید.
.4دلایل بالا بودن mmr را در کشورهای در حال توسعه توضیح دهید.
.5چرخه مادری معیوب را شرح دهید.
.6علل مستقیم و غیرمستقیم مرگ مادری را به ترتیب اهمیت نام ببرید.
.7تفاوت میان علل مستقیم و غیرمستقیم مرگ مادری را تشخیص دهید.
.8بهترین راه جلوگیری از عوارض ناشی از سقط را توضیح دهید.
.9عوامل خونریزی در دوران بارداری را بیان کنید و نحوه پیشگیری از خونریزی را توضیح دهید.
.10اجزای استراتژی safe motherhood را نام ببرید
.11راهکارهای اجرای استراتژی safe motherhood را شرح دهید.

برنامه های ایران را در جهت اجرای استراتژی safe motherhood بیان کنید

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

دانلود پاورپوینت مراقبتهای بارداری -زایمان -نوزاد38 اسلاید

Admin بازدید : 64 شنبه 30 بهمن 1395 : 15:40 نظرات ()

پاورپوینت مراقبتهای بارداری -زایمان -نوزاد38 اسلاید

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 2476 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

هدف از این خدمات ایجاد یک بارداری بدون خطر حفظ و تامین سلامت مادر و جنین وی می باشد

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

مراقبت قبل از بارداری:

nمجموعه ای از خدمات مراقبتی است كه به ارزیابی خطرات موجود برای باردار شدن می پردزد و با ارائه آموزش ها و انجام اقدامات درمانی و مداخلات دارویی در زمینه بهبود سلامت زن تلاش می كند.
nهدف از این خدمات ایجاد یك بارداری بدون خطر ،حفظ و تامین سلامت مادر و جنین وی می باشد

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

دانلود پاورپوینت مراقبتهای مادر در مراحل مختلف تا ساعت اول پس از زایمان41اسلاید

Admin بازدید : 37 شنبه 30 بهمن 1395 : 15:40 نظرات ()

پاورپوینت مراقبتهای مادر در مراحل مختلف تا ساعت اول پس از زایمان41اسلاید

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 458 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 41

از شروع دردهای زایمانی تا دیلاتاسیون کامل دهانه رحم

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

تعریف

به تولد نوزاد بصورت زنده یا مرده پس از شروع هفته 22 بارداری زایمان می گویند

علت اصلی درد زایمان انقباضات رحم است .انقباضاتی که منجر به موجب افاسمان ودیلاتاسیون قابل مشاهده در سرویکس میشود.

مرحله 1 زایمان : از شروع دردهای زایمانی تا دیلاتاسیون کامل دهانه رحم

این مرحله به 2 فاز تقسیم می شود :

فاز نهفته :

از شروع دردها تا دیلاتاسیون 5-3 سانتی متر سرویکس

فاز فعال :

از دیلاتاسیون5-3 سانتی متر سرویکس همراه با انقباضات رحمی تا دیلاتاسیون 10 سانتی متر سرویکس

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

دانلود پاورپوینت مراقبت از کودک سالم30اسلاید

Admin بازدید : 119 شنبه 30 بهمن 1395 : 15:40 نظرات ()

پاورپوینت مراقبت از کودک سالم30اسلاید

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 2218 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

برنامه مراقبت کودکـان سـالم به دنبال یافتن راهی برای جدا کردن کودکـــــان سالم از کودکان بظاهر سالم یا مستعد به بیمــــاری

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برنامه مراقبت كودكـان سـالم به دنبال یافتن راهی برای جدا كردن كودكـــــان سالم از كودكان بظاهر سالم یا مستعد به بیمــــاری است كه هنوز نشـــانگان(symptoms ) بیماری در آنها مستقر نشده است.

هدف این برنامه طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت كودكان صفر تا هشت ساله و اجرای آن می باشد.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

تعداد صفحات : 3

درباره ما
وبسایت فارس مقاله در زمینه مقالات ، تحقیق و پروزه ها فعالیت دارد و روزانه تعداد بسیاری فایل مرتبط با این موارد قرار داده می شود که علاقه مندان به دانش و فناوری می توانند دانلود نمایند.
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 3056
 • کل نظرات : 4
 • افراد آنلاین : 7
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 276
 • آی پی دیروز : 427
 • بازدید امروز : 1,271
 • باردید دیروز : 1,304
 • گوگل امروز : 7
 • گوگل دیروز : 6
 • بازدید هفته : 3,424
 • بازدید ماه : 26,102
 • بازدید سال : 255,934
 • بازدید کلی : 462,989